IRZiBŻ PAN Olsztyn

Konkursy Partnera Konsorcjum “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Olsztyn, 4 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Podczas grudniowego posiedzenia Rady Programowej KNOW w IRZBZ zostały uszczegółowione zasady wyjazdów krótkoterminowych KNOW.

Proszę zapoznać się z załączonymi dokumentami.

Proszę również zwrócić uwagę, iż głównym celem wyjazdów jest “rozwój potencjału badawczego”. Stąd szczególną uwagę Rada kładzie na ocenę zasadności dłuższych wyjazdów doktorantów oraz podkreślą niezasadność wysyłania na analogiczne szkolenia/wyjazdy kilku członków z tego samego zespołu badawczego.

Kolejne posiedzenie rady Programowej KNOW w IRZBZ PAN w Olsztynie odbędzie się w 3-tygodniu marca 2016 r. Proszę o nadsyłanie wniosków do dnia 14-tego marca. Rada będzie się spotykać co kwartał, analizując i oceniając na bieżąco Państwa wnioski, aż do wyczerpania budżetu na lata 2015-2016.

Z wyrazami szacunku,

D. Skarzyński

Wniosek

Wytyczne


 

Szanowni Kierownicy Laboratoriów i Pracowni Zintegrowanych,

Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Programowa KNOW postanowiła uruchomić program wsparcia rozwoju potencjału badawczego Instytutu (Zadanie KNOW – 3) poprzez dotacje celowe na istniejące i planowane pracownie i laboratoria.

W załączeniu przesyłam wniosek na dotacje/projekt rozwoju do wypełnienia.

Dodatkowo załączyłem ogólne wytyczne opracowane przez Biuro Centralne KNOW, ale nie wszystkie punkty są dla nas aktualne biorąc pod uwagę specyfikę naszych „core facilities”.

Proszę zwrócić uwagę na ogólne wskazania – nie ma zakupów aparatury, jedynie drobny sprzęt do   ok. 3500 zł brutto.

Do wniosku załączam syntetyczną ocenę pracowni/laboratorium ze wskazaniem kierunków jej rozwoju.

Dotacja na służyć dalszemu rozwojowi laboratorium/pracowni zgodnie z załączonymi wytycznymi zawartymi w ankietach oceny.

Wypełnione wnioski proszę składać w formie papierowej w sekretariacie Instytutu a wersje elektroniczna na adres:know@pan.olsztyn.pl.

Wniosek na dotacje/projekt zmian składamy na dwa lata – do końca 2016 roku.

Z wyrazami szacunku,

D. J. Skarżyński

 

Załączniki:

Wniosek na dotacje/projekt rozwoju

Ogólne wytyczne opracowane przez Biuro Centralne KNOW


Szanowni Państwo,

Oprócz wniosków na projekty badawcze dla młodych naukowców / Staże podoktorskie, otwartych wspólnie przez wszystkich partnerów KNOW (http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=74) proszę składać wnioski na wyjazdy krótkoterminowe (limit 30 dni, w uzasadnionych przypadkach dłużej).

Wnioski w trybie ciągłym proszę składać w wersji elektronicznej na adres: know@pan.olsztyn.pl a w wersji drukowanej i podpisanej w sekretariatach Oddziałów.

Kosztorysy wyjazdów (wysokość diety, noclegi, limity za noclegi, itp, proszę kalkulować wg zasad obowiązujących w PAN).

Z wyrazami szacunku,

D. Skarżyński

 

Wyjazdy krótkoterminowe – wytyczne

Wyjazdy krótkoterminowe – wniosek

 

Zarządzenie nr 186/2015 Dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przygotowywania i rozliczania wydatków z tytułu krótkoterminowych wyjazdów krajowych i zagranicznych w obszarach rozwój młodej kadry naukowej oraz rozwój potencjału badawczego w ramach projektu KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”