I Sympozjum

W dniu 12-13 czerwca 2017r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie odbyło się I Sympozjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, zorganizowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW pod tą samą nazwą. Poza członkami Konsorcjum w Sympozjum uczestniczyli naukowcy z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie oraz Instytut Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach. Głównym celem Sympozjum była ocena wyników działalności badawczej młodych naukowców – beneficjentów środków finansowych KNOW, przyznawanych w ramach projektów badawczych ESR, stypendiów naukowych POST-DOC, oraz dotacji dla wiodących laboratoriów. W ramach Sympozjum odbyły się dwie sesje plenarne, w czasie których wygłoszone zostały 4 referaty, przez wyróżniających się młodych pracowników Konsorcjum. Ponadto w czterech sesjach wygłoszono 27 komunikatów naukowych (materiały w załączniku). Wykładom plenarnym i komunikatom naukowym towarzyszyła ożywiona dyskusja. Uczestnicy Sympozjum mieli także możliwość zwiedzania stacji badawczej w Popielnie. Generalnie, Sympozjum spotkało się z bardzo przychylną opinią uczestników, organizatorzy podkreślali wysoki poziom wyników badań prezentowanych przez młodych naukowców, reprezentujących Konsorcjum Naukowe KNOW oraz towarzyszące Instytuty.

Link do galerii zdjęć



 

I Sympozjum

„Zdrowe zwierzę – Bezpieczna ŻywnośĆ”

 

oraz

 

XI Sympozjum

„GENETYCZNE, FIZJOLOGICZNE i ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ROZRODU i ZDROWIA ZWIERZĄT oraz BEZPIECZEŃSTWA i JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO”

  

Wierzba, 11-13 czerwca 2017 r.

  

Organizatorzy:

 

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW)

Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (główny organizator)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UW-M w Olsztynie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Instytut Weterynarii – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

oraz

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie

 

 

 

Program

 11 czerwca 2017 r. (niedziela)

 Przyjazd uczestników do Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie.

2000 – 2300  Spotkanie towarzyskie i rozmowy kuluarowe – kolacja w formie grilla

 

12 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

 0830– 0900            Otwarcie Sympozjum: dziekani Wydziałów i dyrektorzy Instytutów.

Wystąpienia gości honorowych.

 

0900-1015  Sesja plenarna I

(Przewodniczący: prof. Tomasz Motyl i prof. Dariusz J. Skarżyński)

 900-930  Referat plenarny I. – Małgorzata Gajewska (SGGW w Warszawie): Nagroda Nobla za recykling w komórkach – rola autofagii w procesach fizjologicznych.

930-1000   Referat plenarny II. – Antonio Galvao (IRZiBŻ PAN w Olsztynie): How obesity affects ovarian function and the oocyte epigenome.

1000-1015  Dyskusja

 1015-1030  Przerwa kawowa

 

 1030-1200  SESJA I (Część I): GENETYCZNE I EPIGENETYCZNE PODSTAWY DOSKONALENIA CECH PRODUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH ORAZ ZDROWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

(Przewodniczące: prof. Monika Bugno-Poniewierska, dr hab. Izabela Wocławek-Potocka)

Doniesienia (każde 10 minut):

 1. Katarzyna Barłowska (IGiHZ PAN w Jastrzębcu): Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika w porównaniu z modelem mysim.
 2. Joanna Staszkiewicz, Emilia Sinderewicz, Katarzyna Grycmacher, Dorota Boruszewska, Ilona Kowalczyk-Zięba, Izabela Wocławek-Potocka (IRZiBŻ PAN w Olsztynie): Porównanie jakości oocytów bydlęcych pozyskanych od zwierząt niedojrzałych i dojrzałych płciowo.
 3. Dominika Rubiś (IZ-PIB Balice): Opracowanie uzupełniającego zestawu markerów SNP w kontroli rodowodów bydła.
 4. Błażej Westfalewicz, Mariola Dietrich, Agnieszka Mostek, Andrzej Ciereszko (IRZiBŻ PAN w Olsztynie): Charakterystyka proteomiczna plazmy nasienia, płynu gruczołów pęcherzykowych i płynu najądrzy buhaja.
 5. Igor Jasielczuk (IZ-PIB Balice): Analiza struktury populacji i zróżnicowania genetycznego komercyjnych i zachowawczych ras bydła na podstawie genomowego panelu markerów SNP.
 6. Mgr Karolina Rutkowska (IGiHZ PAN w Jastrzębcu): Wpływ żywienia na ekspresje genów związanych z metabolizmem lipidów w mięśniu najdłuższym grzbietu bydła polskiego holsztyńsko-fryzyjskiego i polskiego czerwonego.

Dyskusja

1200-1210  Przerwa kawowa

 

 1215-1330  SESJA I (Część II): Genetyczne i epigenetyczne podstawy doskonalenia cech produkcyjnych i funkcjonalnych oraz zdrowia zwierząt gospodarskich

(Przewodniczący: prof. Emilia Bagnicka, prof. Jacek Skomiał)

Doniesienia (każde 10 minut):

 1. Krzysztof J. Witek, Aleksandra Złotkowska, Aneta Andronowska (IRZBZ PAN w Olsztynie): Właściwości angiogeniczne chemokin na modelu komórek śródbłonka świni.
 2. Ilona Mitka (IZ-PIB Balice): Wpływ polimorfizmu GPAT2:g.48497102C>T na cechy użytkowości rzeźnej świń.
 3. Anna Rapacz-Leonard (UWM w Olsztynie): Mechanizm odklejenia błon płodowych u klaczy, jako determinujący wystąpienie zatrzymania łożyska u tych zwierząt.
 4. Agata Krawczyńska,  Andrzej P. Herman, Hanna Antushevich, Joanna Bochenek, Bartosz Pawlina, Dorota A. Zięba (IFiŻZ PAN w Jabłonnie, UR w Krakowie): Zależne od sezonu zmiany w szlakach sygnałowych leptyny u owiec o różnym statusie immunologicznym.
 5. Marlena Zielińska-Górska, Konrad Górski, Alina Gajewska (IFiŻZ PAN w Jabłonnie): Modulacja osi GnRH wpływa na aktywność czynnika steroidogennego  (SF-1) w przednim płacie przysadki samic szczura in vivo.

Dyskusja

 1330-1430  Obiad

 

1430-1630  SESJA II: Badania epidemiologiczne zwierząt gospodarskich, wolno żyjących oraz środowiska jako źródeł patogenów groźnych dla człowieka i zwierząt

(Przewodniczący: prof. Andrzej Koncicki,  dr hab. Krzysztof Niemczuk)

 Doniesienia (każde 10 minut):

 1. Anna Golke (SGGW w Warszawie): Latencja i reaktywacja końskiego herpeswirusa typu 1 (EHV-1) w modelu in vitro.
 2. Monika Olech (PIW-PIB Puławy): Charakterystyka molekularna lentiwirusów małych przeżuwaczy oraz opracowanie innowacyjnych testów ELISA do diagnostyki serologicznej tych zakażeń.
 3. Dorota Chrobak-Chmiel (SGGW w Warszawie): Staphylococcus pseudintermedius – komensal, czy patogen?
 4. Ewelina Bigoraj (PIW-PIB Puławy): Badania nad hepatowirusami w żywności i środowisku.
 5. Daria Reczyńska (IGiHZ PAN w Jastrzębcu):  Ekspresja katelicydyn w komórkach krwi i mleka kóz mlecznych w odpowiedzi na zakażenie lentiwirusem małych przeżuwaczy.

Dyskusja

 1630-1830  Zwiedzanie stacji badawczej w Popielnie (dla chętnych osób)

1630-1830  Posiedzenie Rady Programowej KNOW

 2000  Spotkanie towarzyskie i rozmowy kuluarowe

 


13 czerwca 2017 r. (wtorek)

830-945   Sesja plenarna II:

(Przewodniczący: prof. Bogdan Lewczuk, prof. Jacek Kuźmak)

 8 30-9 00   Referat plenarny III.  – Grzegorz Woźniakowski (PIW-PIB Puławy): Trzy lata ASF w Polsce – nowe dane na temat epidemiologii, diagnostyki i badań genetycznych w aspekcie opracowania szczepionki.

900-930  Referat plenarny IV.  – Piotr Podlasz (UWM w Olsztynie): Badanie funkcji neuropeptydów z użyciem danio pręgowanego (Danio rerio) jako organizmu modelowego.

Dyskusja

 945-1000 Przerwa

 

1000 -1130 SESJA III: Innowacyjne metody diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zwierząt

(Przewodniczący: Dr hab. Marcin Bańbura, Dr hab. Andrzej Rychlik)

Doniesienia (10 minut)

 1. Tomasz Domoradzki (SGGW w Warszawie): Opracowanie metody izolacji zewnątrzkomórkowego miRNA z pożywki kultur komórkowych.
 2. Joanna Sajewicz-Krukowska (PIW-PIB Puławy): Technologia NGS jako skuteczne narzędzie w identyfikacji i charakterystyce patogenów u drobiu.
 3. Marcin Śmiałek (UWM w Olsztynie): Mechanizmy odporności poszczepiennej przeciwko TRT u indyków o różnym statusie immunologicznym.
 4. Natalia Ziółkowska (UWM w Olsztynie): Histologiczna i immunohistochemiczna charakterystyka zapalenia gałki ocznej u kotów z zakaźnym zapaleniem otrzewnej (FIP).
 5. Yauheni Zhalniarovich (UWM w Olsztynie): Operacyjne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego autorską metodą doczaszkowego przemieszczenia guzowatości kości piszczelowej.
 6. Małgorzata Domino, Bartosz Pawliński, Tomasz Jasiński, Zdzisław Gajewski (SGGW w Warszawie): Komórki Cajala (ICLC) jako marker zmian patologicznych w myometrium klaczy.

Dyskusja

1130 -1200   Przerwa kawowa

 

1200 -1330  – SESJA IV: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (genomika, proteomika
i metabolomika jako nowoczesne narzędzia w badaniach żywności)

(prowadzący: prof. Leszek Zwierzchowski, dr hab. Barbara Wróblewska)

 Doniesienia (10 minut)

 1. dr Tomasz Jeliński (IRZBZ PAN w Olsztynie): Wykorzystanie techniki hiperspektralnej do szybkiej analizy zawartości związków bioaktywnych.
 2. Małgorzata Białek, Marian Czauderna, Agnieszka Rozbicka-Wieczorek (IFiŻZ PAN w Jabłonnie): Wpływ różnych form chemicznych selenu na profil kwasów tłuszczowych i rozmiar stresu oksydacyjnego w mięśniach udowych kurcząt żywionych dietą zawierającą likopen i olej rybi.
 3. Marta Piątkowska (PIW-PIB Puławy): Nowe możliwości w analizie skażeń chemicznych w żywności i paszach przy zastosowaniu techniki spektrometrii mas.
 4. Anna Michalska (IRZBZ PAN w Olsztynie): Wpływ odwadniania osmotycznego w wybranych sokach owocowych  na zmiany zawartości związków polifenolowych w suszonych osnówkach granata (Punica granatum ).
 5. Konieczka Paweł, Katarzyna Nowicka, Stefania Smulikowska (IFiŻZ PAN w Jabłonnie): Proporcja kwasów tłuszczowych oraz poziom vitamin E jako czynniki modulujące integralność jelit u kurcząt brokerów.
 6. Aleksandra Ciepłoch (IGiHZ PAN w Jastrzębcu): Proporcja kwasów tłuszczowych omega-6/omega-3 jako czynnik wpływający na metabolizm lipidów w wątrobie.

Dyskusja

 1330 Zakończenie sympozjum i obiad