Regulamin Rady Programowej

Działając na podstawie § 8A ust. 3 Umowy Konsorcjum Naukowego „ZDROWE ZWIERZĘ – BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ” z dnia 29 października 2013 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 18 maja 2015 r. Partnerzy Konsorcjum uchwalają, co następuje:

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ KNOW KONSORCJUM NAUKOWEGO „ZDROWE ZWIERZĘ – BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ”

 Organem merytorycznym i nadzorczym w stosunku do Konsorcjum jest Rada Programowa KNOW, zwana dalej Radą.

 1. W skład Rady wchodzi po dwóch reprezentantów wskazanych przez każdego z Partnerów (Członkowie Rady), z zastrzeżeniem, iż Lider uprawniony jest do wskazania trzech Członków. Partnerowi Konsorcjum przysługuje w każdej chwili prawo do odwoływania i powoływania Członka Rady. Każdy z Partnerów uprawniony jest do zapraszania na posiedzenia Rady konsultantów i doradców bez prawa głosu.
 2. Do zadań Rady należą w szczególności:
  1. określenie planów działania Konsorcjum;
  2. bieżące monitorowanie realizacji zadań przez poszczególnych Partnerów Konsorcjum,
  3. kontrola realizacji i efektów założonych celów merytorycznych Projektu „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” (dalej: Projekt);
  4. kontrola realizacji harmonogramu i kosztorysu oraz ich zgodności z przepisami prawa dotyczącymi przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych;
  5. powoływanie oraz nadzór nad działalnością Komisji Nauki oraz Komisji ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej.
 1. Rada kontroluje realizację zadań realizowanych przez Partnerów Konsorcjum i ma prawo żądać w tym względzie niezbędnych wyjaśnień lub dokumentów od osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania w Projekcie.
 2. Rada stwierdza, odpowiednim protokołem raz na rok kalendarzowy, prace dotychczas wykonane, wyraża opinię co do dalszego finansowania prac prowadzonych przez Konsorcjum oraz przedstawia do akceptacji Lidera koszty z tym związane.
 3. Na etapie oceny postępu prac w Konsorcjum, Rada ma możliwość wnioskowania do Lidera o natychmiastowe przerwanie Projektu w przypadku nieprawidłowej jego realizacji i zagrożeń dla końcowego sukcesu, starając się zminimalizować koszty i potencjalne straty.
 4. Rada zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące. Informacja o dacie miejscu planowanego posiedzenia winna być wysłana do Członków Rady co najmniej na 14 dni przed planowaną datą, przy czym Członkowie Rady mogą w drodze wzajemnych ustaleń zmienić miejsce i datę spotkania. Na ostatnim posiedzeniu w roku kalendarzowym Rada ustala terminarz spotkań w kolejnym roku działalności KNOW.
 5. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady następuje w terminie 14 dni na uzasadniony wniosek każdego z Partnerów Konsorcjum. Pkt 7 stosuje się odpowiednio.
 6. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Lidera lub innym miejscu uzgodnionym przez Członków Rady. Partner w siedzibie, którego posiedzenie Rady będzie się odbywać ma obowiązek zapewnić obsługę administracyjną posiedzenia.
 7. Każdy Członek Rady ma jeden głos.
 8. Rada podejmuje wszystkie decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygają głosy Członków Rady będących przedstawicielami Lidera Konsorcjum. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej 6 Członków Rady.
 9. Dopuszcza się podejmowanie uchwał drogą pisemną oraz drogą elektroniczną.
 10. Za organizację administracyjną prac Rady, z zastrzeżeniem pkt 9, w tym wykonanie zadań określonych w pkt 5, 7, 8 i 11 odpowiada Sekretarz powoływany i odwoływany przez wszystkich Członków Rady. Sekretarz Rady nie ma prawa głosu.
 11. Każdy z Partnerów ponosi w swoim zakresie koszty związane z funkcjonowaniem Rady i delegowaniem do niej swoich przedstawicieli.