Osiągnięcia IRZiBŻ PAN Olsztyn

Na stronie prezentowane są najważniejsze osiągnięcia Instytutu Rozrodu Zwierząt i Biologii Żywności w Olsztynie, w poszczególnych latach.

2015

Nagroda the Society for the Study of Reproduction (SSR) za najlepszy abstrakt z Europy dla doniesienia finansowanego z KNOW

Z satysfakcją informujemy, że mgr Karolina Łukasik z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu Instytutu Rozordu Zwierzat i Badań Żywności PAN w Olsztynie  otrzymała nagrodę za najlepsze doniesienia z regionu  Europa podczas 49 corocznego mitingu naukowego  the Society for the Study of Reproduction, 16-20 lipca 2016, San Diego, USA.

Doniesienie p.t.:” Does endometrosis affect secretory functions of equine CL?” zostało uznane przez SSR jako najlepsze doniesienia nadesłane z wszystkich krajów Europy na tegoroczny miting towarzystwa. W swojej pracy mgr K. Lukasik wykazała, iż w przebiegu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy (endometrosis) dochodzi w cyklu rujowym do zaburzeń wydzielania progesteronu oraz ekspresji enzymów odpowiedzialnych za steroidogenezę w ciałku żółtym klaczy.  Wyjazd mgr K. Łukasik do San Diego sfinansowano ze środków dotacji KNOW  “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 05-1/KNOW2/2015). Badania, których wyniki nagrodzono na konferencji zostały sfinansowane w ramach grantu NCN – Maestro, którego kierownikiem jest prof. Dariusz Jan Skarżyński (Maestro 2011/02/A/NZ5/00338).

The Society for the Study of Reproduction jest największym,  renomowanym,  jednym z najstarszych towarzystw naukowych zajmujących się badaniami procesów rozrodczych. SSR zostało założone w 1967 roku, aby popierać badania nad reprodukcją  poprzez wspieranie interdyscyplinarnej, międzynarodowej współpracy między naukowcami, organizować konferencję oraz rozpowszechniać i  publikować badania naukowe z zakresu biologii rozrodu ludzi i zwierząt. Członkowie stowarzyszenia  prowadzą badania podstawowe,  stosowane oraz  prowadzą praktyki kliniczne. Corocznie w mitingach SSR uczestniczy od tysiąca do dwóch tysięcy naukowców z całego świata zajmujących się biologia i patologią rozrodu. Towarzystwo jest wydawcą czasopisma Biology of Reproduction (IF= 3.451).


 

Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac pt. „Charakterystyka i proteomiczna analiza białek układu rozrodczego ryb i ptaków”

Zespół naukowy Zakładu Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w składzie: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, dr inż. Mariola Dietrich, dr Joanna Nynca, dr inż. Mariola Słowińska otrzymał nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac pt. „Charakterystyka i proteomiczna analiza białek układu rozrodczego ryb i ptaków”. Dzięki pracom zespołu prof. Ciereszko opisano białka nasienia najważniejszych w polskiej hodowli ryb: karpia i pstrąga tęczowego. Badaczom udało się zidentyfikować ponad 350 białek nasienia pstrąga tęczowego oraz ponad 530 białek nasienia karpia. Jest to dotychczas największy zbiór białek dla nasienia tych gatunków. Przeprowadzone badania umożliwiły głębsze poznanie fizjologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie układu rozrodczego, w tym mechanizmów odpowiedzialnych za ruchliwość plemników oraz ich zdolność zapładniającą. Rozpoznanie białek charakterystycznych dla nasienia ma znaczenie m.in. w komercyjnej hodowli zwierząt, ale także w ochronie gatunków ginących. Wiedza o działaniu białek plazmy nasienia w przyszłości być może pozwoli identyfikować najlepsze samce rozpłodowe, a także ułatwi rozpoznawanie dysfunkcji, które utrudniają rozmnażanie.

 Wybitne osiągnięcia badawcze członków zespołu Biologii Gamet i Zarodka zostały docenione również w prestiżowym konkursie Nagród Naukowych „Polityki”. Dr Joanna Nynca znalazła się w gronie 3 finalistów konkursu w obszarze nauk o życiu, wyróżniona przez Kapitułę Profesorską jako jedna z najbardziej utalentowanych badaczy młodego pokolenia.

 

 

Artykuł – Npvf as a hypothalamic biomarker of cold-activated thermogenesis

W eksperymencie mającym na celu poznanie centralnych mechanizmów regulujących wykorzystanie substratów energetycznych w warunkach obniżonej temperatury otoczenia, naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazali, że w wyniku ekspozycji na zimno, ​​dochodzi do spadku ekspresji genu Npvf w podwzgórzu myszy, niezależnie od zmiennej wynikającej z różnic w składzie masy ciała, ilości spożywanych kalorii czy poziomie leptyny. Npvf i produkty jego ekspresji mogą pełnić istotną rolę w centralnej regulacji termogenezy aktywowanej zimnem. Według wiedzy naukowców Npvf jest pierwszym neuropeptydem specyficznie związanym z bilansem energetycznym zależnym od niskiej temperatury otoczenia, a niezwiązanym ze stopniem otłuszczenia organizmu lub jego zachowaniami żywieniowymi.

Artykuł Npvf as a hypothalamic biomarker of cold-activated thermogenesis autorstwa dr Julii Jarosławskiej, dr Agnieszki Chabowskiej-Kity, dr hab. Moniki Kaczmarek i prof. Leslie’go Kozaka ukazał się w prestiżowym czasopismie PLoS Genetics (IF= 7,53).

Pełen tekst artykułu: http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005287

Dane bibliograficzne: Jaroslawska J., Chabowska-Kita A., Kaczmarek M., Kozak L.P. (2015), Npvf as a hypothalamic biomarker of cold-activated thermogenesis. PLoS Genetics, 11(6): e1005287 (IF 2014/2015 7.53)

 

Europejska Noc Naukowców 2016-2017

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie znalazł się w gronie dwóch beneficjentów z Polski, którzy zorganizują tegoroczną i przyszłoroczną edycję projektu “Europejska Noc Naukowców”, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu HORYZONT 2020. Organizowana od 2005 r. Noc Naukowców odbywa się co roku w ostatni piątek września równocześnie w niemal 300 miastach starego kontynentu. W Polsce, 30 września br., zorganizuje ją tylko Olsztyński Instytut PAN i Politechnika Poznańska. Głównym celem Europejskiej Nocy Naukowców jest zbliżenie świata nauki i społeczeństwa, wzrost wiedzy na temat osiągnięć badawczych, propagowanie kariery naukowej wśród młodzieży i łamanie stereotypów związanych z pracą badawczą. Poprzednie dwie edycje Europejskiej Noc Naukowców w Olsztynie organizowane przez Instytut w latach 2014-2015 roku odwiedziło niemal 20 000 entuzjastów nauki, którzy wzięli udział w ponad 150 popularno-naukowych warsztatach, pokazach, eksperymentach i spotkaniach z naukowcami.

 

Stacja Badawcza PAN w Popielnie w strukturach IRZiBŻ PAN

Z początkiem 2016 r. w struktury Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie została włączona Stacja Badawcza PAN w Popielnie.

Dzięki włączeniu Stacji do Instytutu, dotychczasowe działania Stacji ukierunkowane na wzbogacanie i ochronę zasobów przyrodniczych oraz realizację programu hodowli konika polskiego i lokalnych ras bydła, zostaną poszerzone o aspekty badań nad rozrodem zwierząt nieudomowionych, ochrony bioróżnorodności, badania żywności tradycyjnej i ekologicznej oraz jej prozdrowotnych właściwości. Obecnie Stacja w Popielnie dysponuje areałem 800 ha gruntów rolnych. W stacji jest stado 40 zwierząt jeleniowatych: jeleni, saren, danieli, około 150 koników polskich – w hodowli stajennej i w warunkach naturalnych w lesie popielańskim, który ma status rezerwatu. W stacji jest także około 180 sztuk bydła rasy czerwonej oraz czarno-białej. Funkcjonująca od lat 50. XX wieku ferma bobrów, nadal istnieje, choć rozród tych zwierząt jest ograniczony. W ramach Stacji badawczej zostały powołane zarówno jednostki naukowo-badawcze jak i jednostki wspomagające prowadzenie badań i edukację: Zakład Ochrony Bioróżnorodności (zakład naukowy) oraz Centrum Badań na Zwierzętach –  Stacja Hodowli Zachowawczej Zwierząt wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej (jednostki typu core-facility).