Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

PIWet-PIBPIWet-PIB logo

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) w Puławach jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w zakresie nauk weterynaryjnych w Unii Europejskiej i jedyną placówką naukową tego typu w Polsce. Aktualnie zatrudnionych jest w nim 567 osób w tym 116 pracowników naukowych.

W strukturze organizacyjnej Instytutu znajduje się 20 zakładów naukowych zajmujących się badaniami z zakresu etiologii, diagnostyki, profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych, w tym chorób odzwierzęcych oraz prowadzących badania nad występowaniem patogenów, leków i zanieczyszczeń chemicznych w żywności i paszach.

Do podstawowych obszarów aktywności Instytutu należy: działalność laboratoriów referencyjnych, realizacja zadań w ramach Programu Wieloletniego, badania w obrębie programów ramowych Unii Europejskiej, projekty w ramach umów międzynarodowych, projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz działalność statutowa i usługowa.

Badania są realizowane w nowoczesnych laboratoriach o klasie bezpieczeństwa CL2, CL3 i CL3 plus, w których zlokalizowano również Krajowe Laboratoria Referencyjne dla 135 kierunków badań. Dotyczą one badań w zakresie chorób zakaźnych (w tym zoonoz) oraz higieny i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz. Zakres ich działania obejmuje ścisłą współpracę z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej w dziedzinie swoich kompetencji (udział w szkoleniach, badaniach biegłości, konsultacjach merytorycznych) i zapewnienie wsparcia dla krajowych laboratoriów urzędowych i właściwych organów administracji państwowej. Do zadań Krajowych Laboratoriów Referencyjnych należy także wykonywanie badań potwierdzających i badań odwoławczych oraz zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla właściwych organów administracji państwowej (ocena ryzyka). W Instytucie funkcjonują także Laboratoria Referencyjne Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).

Ponad 220 procedur badawczych stosowanych w Instytucie przede wszystkim dla badań urzędowych oraz naukowych i diagnostycznych jest akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W ramach przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oceny jednostek naukowych za lata 2009-2012, Instytut zajął pierwsze miejsce, w grupie 16 jednostek naukowych ocenianych w kategorii „Nauki o Życiu”. Jednocześnie decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut otrzymał kategorię naukową „A”.

Instytut stale współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE), Organizacją do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO), a pracownicy naukowi biorą aktywny udział w międzynarodowych programach badawczych.

W ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Instytucie zrealizowano 7 projektów badawczych. Obecnie realizowanych jest 5 zadań w obrębie 7 Programu Ramowego UE oraz 5 programów badawczych i sieci naukowych UE (w tym 4 w ramach Akcji COST).

Od 2014 do 2018 roku w Instytucie jest realizowany Program Wieloletni, będący kontynuacją Programów z lat 2004-2008 oraz 2009-2013, pt. “Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych w Polsce.

W 2015 roku w Instytucie prowadzone są badania w ramach 18 projektów badawczych własnych z NCN, 1 projekt MNiSW oraz 4 projekty Programu Badań Stosowanych z NCBiR.

Swoje osiągnięcia naukowe Instytut upowszechnia w formie podręczników, instrukcji, opracowań monograficznych oraz oryginalnych prac naukowych w wydawanym od 1957 roku Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy.

W ostatnim okresie podpisano dwustronne umowy międzynarodowe pomiędzy Instytutem a Francuską Agencją ds. Bezpieczeństwa Żywności (ANSES), Instytutem Ochrony Konsumenta (BfR, Niemcy), Instytutem Weterynaryjnym w Lanzhou (Chiny), Instytutem Medycyny Weterynaryjnej w Kijowie, Duńskim Instytutem Technicznym w Kopenhadze (DTU, Dania) oraz Krajowym Instytutem Agronomicznym (INTA) z Buenos Aires w Argentynie.

Rada Naukowa Instytutu posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych, oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

W ramach działającego w Instytucie Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego, tylko w ciągu 10 ostatnich lat przeszkolono ponad 25 tysięcy lekarzy weterynarii, w ramach siedemnastu różnych specjalizacji. Bardzo ważną formą upowszechniania najnowszych osiągnięć nauk weterynaryjnych na świecie oraz wyników badań prowadzonych w Instytucie, których głównymi odbiorcami są administracja weterynaryjna, placówki diagnostyczno-usługowe oraz praktykujący lekarze weterynarii, są nie tylko szkolenia podyplomowe i specjalizacyjne, ale także organizowane przez Instytut konferencje naukowe. W latach 1971-2014 Instytut zorganizował ponad 550 takich konferencji, w tym także konferencji o charakterze międzynarodowym.

W roku 2001 zostały powołane w Instytucie 4-letnie studia doktoranckie, których celem było nie tylko wykształcenie wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi, ale również stworzenie możliwości wyboru spośród nich kandydatów do pracy w Instytucie. Studia są dostępne dla osób zarówno z wykształceniem weterynaryjnym, jak i osób z wykształceniem o profilu biologicznym. Od chwili powołania studiów, stopień naukowy doktora uzyskały 23 osoby. Aktualnie osoby do 35 roku życia stanowią 24% kadry naukowej naszej jednostki. Oznacza to, że PIWet-PIB jest idealnym miejscem do rozwoju naukowego młodych naukowców z wykorzystaniem nowoczesnej bazy laboratoryjnej w oparciu o najnowsze techniki badawcze z jednoczesną możliwością podnoszenia swoich kwalifikacji w renomowanych ośrodkach zagranicznych.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Aleja Partyzantów 57
24-100 PUŁAWY
tel. 81 889 30 00, fax 81 886 25 95
www.piwet.pulawy.pl
sekretariat@piwet.pulawy.pl
poniedziałek-piątek, 7:00-15:00

PIWet-PIB