Osiągnięcia PIW-PIB Puławy

Na stronie prezentowane są najważniejsze osiągnięcia Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, w poszczególnych latach.

 

2018

Ustanowienia programu wieloletniego “Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” na lata 2019–2023

28 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego “Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, na lata 2019–2023. Wykonawcą programu będzie Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.  Nadzór nad jego realizacją sprawował będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przy opracowywaniu aktualnej edycji programu uwzględniono  m.in. aktualną europejską i światową  sytuację epidemiologiczną dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt, monitorowanie zagrożeń obecnych i przewidywanych,  a także  nowe  zadania  określone przepisami Unii Europejskiej. Zaplanowano realizację 45 zadań badawczych. Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację programu w latach 2019-2023 wyniosą blisko 76 mln zł.

 

Dotacja podmiotowa z MNiSW na finansowanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2018-2020

Zespół laboratoriów Zakładu Analiz Omicznych PIWet-PIB w Puławach otrzymał dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w zakresie sekwencjonowania następnej generacji, techniki MALDI-TOF oraz mikromacierzy DNA.

 

Zwiększenie dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego

PIWet-PIB otrzymał z MNiSW dotacje podmiotową z tytułu podjęcia, po restrukturyzacji, nowych zadań mających podnieść efektywność prowadzonych badań, m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych opartych o sekwencjonowania następnej generacji oraz technikę MALDI-TOF.

 

Nagroda za najlepszy plakat na międzynarodowej konferencji parazytologicznej

W dniach 19-24.08.2018r. w Centrum Konferencyjnym EXCO w mieście Daegu, w Korei Południowej odbył się Światowy Kongres Parazytologiczny – 14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018. W wydarzeniu wzięło udział 1512 uczestników reprezentujących ponad 80 krajów. Podczas kongresu przedstawiono 820 prezentacji ustnych w 134 sesjach oraz 484 plakaty w 2 sesjach plakatowych. Dużym sukcesem było nagrodzenie przez Komisję ICOPA 2018 dwóch plakatów z Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Instytutu z Puław pt.: „Molecular characteristics of the T spiralis and T. britovi isolated from wild boars” autorstwa Bilska-Zając E., Różycki M., Ziętek-Barszcz A., Chmurzyńska E., Antolak E., Grądziel-Krukowska K., Bełcik A., Cencek T. oraz: “In vitro evaluation of the acaricides against red mites (Dermanyssus gallinae)” autorstwa Zdybel J., Karamon J., Różycki M., Kominek A., Cencek T. Wyjazd na kongres lek. wet. Ewy Bilskiej-Zając, głównego autora jednego z nagrodzonych plakatów, sponsorowany był przez konsorcjum naukowe KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” w ramach Krótkoterminowych Wyjazdów Krajowych i Zagranicznych (na zdjęciu, pierwsza z prawej, lek. wet. Ewa Bilska-Zając).


2017

 

NOWE PROJEKTY Z H2020

Poza dwoma projektami z H2020 realizowanymi aktualnie w PIWet-PIB (VET-TWIN: Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety oraz  VETBIONET: Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal infectiology research and experimentation), w 2018 roku Instytut będzie współwykonawcą kolejnych 4 projektów: SWINOSTICS –  Swine diseases field diagnostics toolbox (budżet 2 993 425,50 EUR), European Joint Programme (EJP) ” ONE HEALTH ZOONOSES-EMERGING THREATS” (89 999 999,75 EUR), POSHBEE: Pan-european assessment, monitoring, and mitigation of Stressors on the Health of BEEs (10 133 683,75 EUR) oraz HEALTHYLIVESTOCK: Tackling Antimicrobial Resistance through improved livestock Health and Welfare (5 000 000 EUR).

Ostatni z projektów (HealthyLivestock) jest wynikiem działań podejmowanych w ramach grupy „Animal Health” działającej dzięki porozumieniu o współpracy z holenderskim Uniwersytetem Wageningen UR, podpisanym przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Oznacza to, że w 2018 r. PIWet-PIB będzie współwykonawcą w 5 projektach oraz koordynatorem 1 projektu w ramach H2020. Budżet Instytutu w tych projektach to kwota 2 759 015 EUR.

Dodatkowo, pod koniec 2017 r. PIWet-PIB złożył kolejny projekt, INVENT: Improvement of  National Veterinary Research Institute’s potential in the area of Epidemiology and risk assessment, w ramach ERA CHAIR, z budżetem wynoszącym 2 123 750 EUR, w którym Instytut jest koordynatorem planowanych aktywności.

 

KATEGORIA A+ DLA PIWET-PIB W PARAMETRYZACJI ZA LATA 2013-2016

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) po raz drugi ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych za lata 2013-2016. Ocena ta dokonywana jest raz na cztery lata. Szczegółowej ocenie zostało poddanych prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach.

Jednostki naukowe były oceniane w ustalonych przez KEJN grupach wspólnej oceny (GWO) składających się z jednostek tego samego rodzaju i działających w zbliżonych dziedzinach nauki, w trybie określonym w § 20 rozporządzenia. Nasz Instytut, podobnie jak 9 innych instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdował się w GWO „Nauki o Życiu”, NZ3R.

W obecnej ocenie, w stosunku do poprzedniej parametryzacji, zaostrzono kryteria i standardy oceny, kładąc nacisk na jakość i poziom naukowy badań. Ponadto przeprowadzono dodatkową ocenę ekspercką, aby wyłonić spośród jednostek z kategorią A, jednostki z kategorią A+, a więc takie, które szczególnie wyróżniają się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. PIWet-PIB znalazł się w grupie 13 jednostek kategorii A+ w GWO Nauki o Życiu (218 jednostek). W grupie instytutów badawczych w tej GWO kategorię A+ otrzymały jedynie 3 jednostki. Natomiast w grupie 10 instytutów badawczych, nadzorowanych przez MRiRW, PIWet-PIB jako jedyny uzyskał kategorię A+. Ogólnie 46 (4,6%) spośród 993 jednostek ocenianych uzyskało kategorię A+ w ramach parametryzacji za lata 2013-2016.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PIWET-PIB A INSTYTUTEM WETERYNARYJNYM CHIŃSKIEJ AKADEMII NAUK ROLNICZYCH W LANZHOU

28 sierpnia 2017 r. prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w spotkaniu bilateralnym zorganizowanym w związku z wizytą delegacji chińskiej pod przewodnictwem Pana Han Changfu, Ministra Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Spotkanie odbyło się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stronie polskiej przewodniczył Pan Minister Krzysztof Jurgiel.


Laboratory for Animal Disease Control – JLADS). Na mocy tego Porozumienia strona polska i chińska będą współpracować w zakresie badań nad chorobami zakaźnymi zwierząt, nowymi szczepionkami oraz rozwojem diagnostyki.W drugiej części spotkania podpisano Porozumienie pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach a Instytutem Weterynaryjnym Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych w Lanzhou (the Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences – LVRI) w sprawie utworzenia Wspólnego Laboratorium do spraw Kontroli Chorób Zwierząt (PIWet-PIB-LVRI Joint

 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI EUROPEJSKIEGO URZĘDU DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY – EFSA) W PIWET-PIB

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie na temat „Control of animal infectious diseases/zoonoses and food/feed safety at PIWet” związane z wizytą przedstawicieli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA): dr. Bernharda Urla, Dyrektora Wykonawczego EFSA, dr. Stefa Bronzwaera,  Dyrektora Advisory Forum and Scientific Cooperation (AFSCO) i dr. Guilhema de Seze, Dyrektora Scientific Evaluation of Regulated Products Department (REPRO).

Spotkanie otworzył prof. Jacek Kuźmak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, a następnie dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw., dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw. i dr Magdalena Zając przedstawili prezentacje dotyczące: monitoringu ptasiej grypy, badania antybiotykooponości oraz wyników projektu ENGAGE, finansowanego przez EFSA. Dyrektor EFSA, dr Bernhard Url oraz dr Bronzwaer przedstawili prezentacje na temat roli EFSA w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Europie oraz dalszych możliwościach wspierania i finansowania badań w tym obszarze. W dyskusji, kończącej spotkanie, omówiono możliwości przyszłej współpracy pomiędzy PIWet i EFSA w obszarze bezpieczeństwa żywności, wskazując na możliwości aplikowania o finansowanie projektów badawczych z funduszy EFSA.

 

Współpraca międzynarodowa w ramach KNOW

W dniach 26-28 kwietnia w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach gościł Pan dr Michael Sulyok z Centrum Analitycznego Zakładu Agrobiotechnologii (IFA) w Tulln, który jest częścią Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych (BOKU) w Wiedniu. Wizyta dr Sulyoka była wynikiem współpracy w ramach projektu ESR (ang. Early Stage Researcher) ze środków dotacji KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Nr K/01/1.9 „Mikotoksyny w mleku – nierozpoznany problem w bezpieczeństwie żywności”. Nawiązanie współpracy było wynikiem badań prowadzonych przez kierownika projektu dr Martę Piątkowską w IFA-Tulln w ramach naukowego stażu zagranicznego POST-DOC2, również sfinansowanego ze środków dotacji KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 05-1/KNOW2/2015.

 

omcl

Członkostwo w Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych

PIWet-PIB otrzymał z Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leków (EDQM) oficjalny Certyfikat potwierdzający nasze członkostwo w Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych – OMCL. W państwach Unii Europejskiej rejestracja i dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych są bezpośrednio związane z ich jakością, bezpieczeństwem i skutecznością, które są kontrolowane przez Sieć OMCL. Jest to ogromne wyróżnienie dla Instytutu na arenie europejskiej, podniesienie jego prestiżu i powód do satysfakcji. Certyfikat jest wydany na czas określony – do lipca 2020 r. Certyfikaty jakości dla produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych wydawane przez Instytut będą honorowane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, dlatego też dołożymy wszelkich starań, aby wykonywane badania były na najwyższym poziomie.


2016

 pobrane

WILDLIFE – EFSA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach został beneficjentem kolejnego projektu międzynarodowego pt. „Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents” (akronim ENETWILD), finansowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Głównym celem projektu jest utworzenie sieci współpracy w zakresie systematycznego i ujednoliconego zbierania i analizy danych na temat rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących oraz występowania określonych patogenów w tych populacjach w Europie. Projekt będzie ukierunkowany na następujące gatunki i grupy zwierząt: lis rudy, jenot, dzik, borsuk, jeleń szlachetny, sarna, koziorożec alpejski, kozica, mulak, daniel, zajęczaki, gryzonie i dzikie ptaki. Lista patogenów obejmuje: Mycobacterium bovis, Brucella (abortus, suis), wirusy: pryszczycy, afrykańskiego pomoru świń, klasycznego pomoru świń, grypy ptaków, gorączki Zachodniego Nilu, choroby niebieskiego języka, wścieklizny, zapalenia wątroby typu E, jak również pasożytów: E. multilocularis i Toxoplasma gondii. W projekt, którego koordynatorem jest Institute for Game and Wildlife Research z Hiszpanii, zaangażowanych będzie 15 ośrodków naukowych z 9 krajów (Francji, Niemiec, Holandii, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii), zajmujących się zarówno biologią jak i zdrowiem zwierząt dziko żyjących. Polska będzie reprezentowana przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży i PIWet-PIB w Puławach. Budżet projektu wynosi 3 mln EUR.

 

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Decyzją z 15 września 2016r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu dotację celową na pokrycie kosztów restrukturyzacji. Dotacja w wysokości 3 001 500 zł, przyznana została na okres od 1 października 2016 do 30 września 2017 r. i jest przeznaczona na stworzenie zaplecza laboratoryjnego i kadrowego Zakładu Analiz Omicznych (ZAO), w którego skład wejdzie Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Porównawczej, Laboratorium Mikromacierzy DNA, Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Mas oraz Laboratorium Analiz Bioinformatycznych. Integralną częścią programu restrukturyzacji będą badania pilotażowe w zakresie sekwencjonowania następnej generacji (NGS), biotypowania mikroorganizmów selektywnymi technikami instrumentalnymi oraz zastosowania mikromacierzy DNA w badaniach odpowiedzi immunologicznej zwierząt. Jak podkreślono w decyzji MNiSW, program restrukturyzacji pozwoli na poszerzenie działalności badawczo-naukowej PIWet-PIB poprzez wprowadzenie nowych kierunków badawczych oraz budowę zespołu ekspertów w tak nowoczesnych dziedzinach nauki jak genomika, transkryptomika, proteomika czy metabolomika. Pozwoli to podnieść jakość prowadzonych badań, co zaowocuje poszerzonymi możliwościami badawczymi oraz nowymi możliwościami kształcenia młodej kadry.

 

pobrane

Kolejny projekt w ramach programu badawczego Horyzont 2020

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 26 sierpnia br. uzyskał kolejny projekt w ramach programu badawczego Horyzont 2020 o nazwie „VetBioNet  – Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal infectiology research and experimentation”, czyli „Sieć Weterynaryjnych Laboratoriów Badawczych wysokiej klasy bezpieczeństwa biologicznego ukierunkowana na doskonałość w badaniach nad zwierzęcymi czynnikami zakaźnymi oraz w pracach doświadczalnych”. Projekt przygotowało konsorcjum 30 partnerów z Europy, Afryki oraz Ameryki Północnej, a koordynatorem projektu jest Institut National De La Recherche Agronomique (INRA) z Francji. Celem projektu jest wzmocnienie i lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury weterynaryjnych laboratoriów o podwyższonych standardzie bezpieczeństwa biologicznego (BSL3) poprzez stworzenie sieci takich laboratoriów, organizacji międzynarodowych oraz partnerów przemysłowych ukierunkowanej na badania nad czynnikami wywołującymi epizootie i zoonozy zwierząt. Planowane jest stworzenie oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprzez umożliwienie dostępu do istniejących laboratoriów naukowcom oraz partnerom prywatnym celem prowadzenia zaawansowanych badań naukowych oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań systemowych w zakresie epizootiologii weterynaryjnej. Projekt realizowany będzie przez okres 5 lat, a jego budżet wynosi 9 999 140 euro.

 

pobrane-1

Laboratorium Referencyjne OIE 

Podczas 84. Sesji Generalnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), która odbyła się w Paryżu w dniach 22-27 maja 2016 r. krajowe laboratorium referencyjne ds. gorączki Q zlokalizowane w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB uzyskało status Laboratorium Referencyjnego Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. W Instytucie jest to już czwarte, obok PRRS, klasycznego pomoru świń oraz enzootycznej białaczki bydła, Laboratorium Referencyjne OIE.


2015

PIWet-PIB jako koordynator projektu H2020

PIWet-PIB  po raz pierwszy jako koordynator uzyskał finansowanie projektu badawczego w ramach programu Horyzont 2020. Konsorcjum naukowe VET-TWIN, uzyskało pozytywną ocenę projektu pt.: „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety”, otrzymując finansowanie w ramach programu Twinning/Horyzont 2020. Projekt uzyskał bardzo wysokie oceny w każdej z 3 kategorii (Excellence, Impact oraz Quality and efficiency of the implementation). Członkami konsorcjum poza PIWet-PIB są: Instytut Analizy Ryzyka (BfR)
w Berlinie oraz Duński Uniwersytet Techniczny (DTU) w Kopenhadze.

Aktywność Instytutu w aplikowaniu o krajowe projekty badawcze

Pracownicy naukowi Instytutu  w 2015 r. złożyli 29 wniosków grantowych, uzyskując finansowanie dla sześciu projektów, co stanowi 21% wskaźnik sukcesu. Oznacza to podwojenie liczby uzyskanych projektów badawczy w stosunku do 2014 r., kiedy na 27 złożonych wniosków, finansowanie otrzymały 3 projekty (11% wskaźnik sukcesu).

Współpraca partnerów KNOW z Wageningen UR

1 września 2015 r. partnerzy konsorcjum KNOW: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu i Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podpisały w Ambasadzie Królestwa Niderlandów na zaproszenie Ambasadora wstępne porozumienie o współpracy z holenderskim Uniwersytetem Wageningen UR (Grupa Nauk o Zwierzętach). Podpisane porozumienie definiuje wspólne obszary zainteresowań, obejmujące: hodowlę, żywienie, zdrowie i dobrostan zwierząt. Obie strony wyraziły chęć promowania postępów w badaniach naukowych wśród hodowców i przedstawicieli biznesu oraz wspólnego aplikowania w programach badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Porozumienie to wpisuje się w nurt wdrożeniowy działalności Instytutu i dotyczy możliwego wykorzystania  ekspertów z Holandii w ramach programu PROW na lata 2014-2020.

Kolejnym etapem podpisanej współpracy było wspólne spotkanie partnerów w dniach 25-26 kwietnia br. w Puławach w siedzibie PIWet-PIB. Spotkanie robocze pod nazwą: “Cooperation in the field of Animal Sciences” dotyczyło omówienia zasad współpracy konsorcjantów, a w części szczegółowej miało za zadanie zdefiniowanie wspólnych obszarów badawczych między naszym Instytutem a Instytutem CVI z Lelystad w zakresie tematycznym „Animal Health”. Zdefiniowano obszary badawcze oraz aktualne i planowane konkursy w ramach H2020, w których partnerzy polscy i holenderscy będą aplikować wspólnie.

Współpraca naukowa z ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety)

W dniach 18-19 kwietnia 2016 r. delegacja Instytutu wzięła udział w spotkaniu dotyczącym monitorowania chorób zwierząt wolno żyjących, zorganizowanym przez ANSES w Paryżu. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Friedrich-Loeffler-Institut – FLI, z Niemiec. Uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących biernego oraz czynnego monitoringu chorób zwierząt wolno żyjących we Francji w odniesieniu do takich jednostek chorobowych jak: pomór klasyczny świń, choroba niebieskiego języka, gorączka zachodniego Nilu, wścieklizna oraz gruźlica a także wyników badań wśród zwierząt wolno żyjących prowadzonych w Niemczech: rola padłych dzików jako źródła szerzenia się afrykańskiego pomoru świń oraz monitoring grypy ptaków. Z kolei przedstawiciele naszego Instytutu zaprezentowali informacje dotyczące monitoringu grypy ptaków oraz gorączki zachodniego Nilu, badań w kierunku pomoru klasycznego świń oraz afrykańskiego pomoru świń u dzików, wścieklizny u zwierząt wolno żyjących, obecności pasożytów Trichinella spp. u dzików oraz Echinococcus spp. u lisów a także zagadnienia dotyczące oporności E.coli izolowanych od zwierząt wolno żyjących. Spotkanie zakończyło się ustaleniem priorytetów badawczych dotyczących aplikowania do H2020 i prowadzenia wspólnych badań w zakresie monitorowania chorób zwierząt wolno żyjących.

Euroreference

Przedstawiciele PIWet-PIB zostali zaproszeni do Rady Naukowej czasopisma „Euroreference”. EuroReference to międzynarodowe czasopismo w wersji online, ukazujące się dwa razy w roku, w języku angielskim. W Grupie Redakcyjnej i Radzie Naukowej czasopisma znajdują się wybitni naukowcy z 12 wiodących ośrodków naukowych Europy. Euroreference publikuje prace z zakresu zdrowia zwierząt, zdrowia roślin, bezpieczeństwa żywności i wody pitnej na poziomie europejskim. W najnowszym numerze ukazały się dwie prace naszych pracowników.