Zintegrowana Szkoła Doktorancka PIW-PIB

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ds. środowiskowych stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”


 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza konkurs dla kandydatów na dzienne stacjonarne studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w latach 2016 – 2019

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 3 lata (1.09.2016-31.08.2019) i prowadzone są w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny.

Studia przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, biotechnologów, biologów, zootechników, farmaceutów, chemików i mikrobiologów.

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, składa następujące dokumenty:

 • podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • CV,
 • 3 podpisane fotografie (4,5 x 5,5),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie ukończenia studiów,
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia),
 • informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat,
 • opis zainteresowań naukowych kandydata,
 • informację o aktywności naukowej kandydata w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,
 • akceptacja kierownika tematu o możliwości udziału w projekcie.

Dokumenty do pobrania:
Warunki i tryb rekrutacji

 

Dokumenty na konkurs prosimy przesyłać lub składać osobiście do dn. 4 lipca 2016 r. na adres:
Sekcja Upowszechniania Badań Naukowych PIWet-PIB
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

 

Kontakt:
mgr Edyta Wójcicka
tel. (81) 889 3258;
e-mail: edyta.wojcicka@piwet.pulawy.pl

Zajęcia na studiach rozpoczną się 1 września 2016 r.


Tematy projektów promotorskich realizowanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym

PIW-PIB