Aktualności

Z okazji 10-lecia European Research Council przygotowane zostały materiały promujące wybranych 10 projektów i 10 wybranych naukowców finansowanych przez ERC. Wśród nich znalazła się Prof. Magdalena Król z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

 


Ogłoszenie do wydruku


Wielki sukces uczonych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (Jastrzębiec) na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Inowacji, INPEX 2016, Pittsburg, USA

Na światowych targach  wynalazczości INPEX  w USA w Pittsburgu zespół  pod kierunkiem prof. J.O. Horbańczuka uzyskał jedną z najważniejszych nagród – statuetkę za najlepszy patent /wynalazek europejski prezentowany  na targach (THE BEST INVENTION OF EUROPE 2016) –  za  „Opracowanie innowacyjnej technologii  produkcji suszonego  mięsa strusi jako źródło wysoko przyswajalnego żelaza do wykorzystania  w  diecie  ludzi z niedoborami żelaza zweryfikowanego na modelu zwierzęcym”.

Ponadto drugi wynalazek „Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do pakowania wyrobów z mięsa strusiego” uzyskał Złoty Medal z Wyróżnieniem oraz Nagrodę Specjalną przyznaną przez Taiwan Invention Association


Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN 2016 dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Zespół naukowy Instytutu w składzie: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński, prof. Graca Ferreira-Dias, dr Anna Szóstek i dr Antonio Galvao, otrzymał nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN 2016.Nagroda przyznana została za cykl prac pt. „Regulacja funkcji wydzielniczych błony śluzowej macicy i ciałka żółtego klaczy w przebiegu cyklu jajnikowego i stanach patologicznych”. Badania wyróżnionego zespołu mogą przyczynić się do zrozumienia etiologii i mechanizmów powstawania chronicznego zwyrodnieniowego zapalenia błony śluzowej macicy (endometrosis), a w konsekwencji stworzyć podstawy do kreowania nowych strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

Uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień Wydziałów Polskiej Akademii Nauk: https://www.youtube.com/watch?v=7skZxBvVOJ8

 


Centralne Biuro KNOW ogłosiło wyniki konkursów

 

na projekty ESR3 http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=354

i staże POST-DOC3 http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=452

 

Recenzje, punktacja oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.


Wystąpienie dr hab. Małgorzaty Gajewskiej w XXVI Sesji Noblowskiej

Dnia 5 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Plac Bankowy 1) w Warszawie odbyła się XXVI Sesja Noblowska poświęcona tegorocznemu laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, którą otrzymał: Prof. Yoshinori Ohsumi za odkrycie mechanizmu autofagii w komórkach. Sesje Noblowskie organizowane są każdego roku w grudniu przez I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tym razem jednym z wykładowców podczas Sesji Noblowskiej był pracownik Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, dr hab. Małgorzata Gajewska, która opowiedziała o funkcji autofagii w komórkach i jej roli w procesach rozwojowych oraz starzeniu organizmu.


Odkryliśmy i opisaliśmy nowy mechanizm śmierci i eliminacji  komórek lutealnych w ciałku żółtym (IRZiBŻ)

Wykazaliśmy, iż w procesie regresji ciałka żółtego, obok apoptozy i autofagii komórki lutealne są eliminowane w ramach procesu kontrolowanej nekrozy zależnej od kinaz treoninowo-serynowych (RIPK) nazywanej nekroptozą. Nekroptoza różni się od apoptozy i autofagii zarówno swoistym mechanizmem działania, jak i znaczeniem fizjologicznym. Kluczowym czynnikiem inicjacji nekrozy są białka współdziałające z serynowo – treoninowymi receptorami (RIP1; ang. Receptor Interacting Proteins) o aktywności kinazowej. W morfologicznym obrazie nekroza u organizmów zwierzęcych przejawia się pęcznieniem komórek i organelli, głównie mitochondriów, wczesnym pęknięciem błony komórkowej, nie obserwuje się natomiast kondensacji chromatyny. Ten rodzaj śmierci komórkowej, w odróżnieniu od apoptozy, uczestniczy nie tylko w procesach rozwojowych i fizjologicznych, ale także w procesach patologicznych, z udziałem prozapalnych cytokin.

Zespół badawczy z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu pod kierunkiem prof. Dariusza Skarżyńskiego, w ramach realizacji projektu NCN SONATA 6 (2013/11/D/NZ9/02685),  kierowanego przez dr Takuo Hojo, opublikował ostatnio na łamach renomowanego czasopisma Scientific Reports (Nature Group, IF 5,525; http://www.nature.com/srep) publikację naukową pod tytułem: Programmed necrosis – a new mechanizm of steroidogenic luteal cell death and elimination during luteolysis in cows” Scientific Reports 6:38211; DOI: 10.1038/srep38211.

W publikacji opisaliśmy ekspresję obu kinaz RIPK1 i RIPK3 w ciałku  żółtym w trakcie cyklu jajnikowego i stwierdziliśmy wzrost ich ekspresji i aktywności w trakcie spontanicznej i indukowanej prostaglandyną F (PGF) luteolizy u krowy. Ponadto wykazaliśmy, iż prozapalne cytokiny, (czynnik martwicy nowotworów-α – TNF i interferon-γ – IFNG) stymulują ekspresję kinaz RIPK w komórkach steroidogennych (LSC), co sugeruje, że TNF i IFNG są głównymi regulatorami kinaz RIPK w komórkach ciałka żółtego, opisujac ich receptorowy i molekularny mechanizm działania.

Wydanie publikacji było sponsorowane przez Program KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”


Rys. Mechanizmy indukcji procesu luteolizy u krów oraz szlaki śmierci komórek podczas luteolizy w komórkach ciałka żółtego.


Międzynarodowy sukces Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, członka Konsorcjum naukowego KNOW

Międzynarodowe konsorcjum FoodConnects z udziałem Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, zostało zwycięzcą naboru Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w obszarze Żywności. To ogromny sukces nie tylko w wymiarze prestiżowym, ale także finansowym – planowane wsparcie UE dla całego konsorcjum wyniesie bowiem ponad 400 milionów Euro na siedem lat.

EIT jest niezależną agendą Unii Europejskiej, której misją jest stworzenie mechanizmów zmniejszających innowacyjny dystans Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata. Odbywa się to poprzez łączenie najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (ang. KIC), które dążą do rozwiązywania największych wyzwań społecznych.

Konsorcjum FoodConnects skupia 50 partnerów z 13 krajów Europy. W skład wspólnoty wchodzą uniwersytety i ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych – m.in. Uniwersytet Cambridge, Politechnika w Monachium, Politechnika w Zurichu – a także takie potęgi biznesowe jak Nestle, PepsiCO, Sodexo, Siemens czy Robert Bosch GmbH. Wśród polskich partnerów konsorcjum oprócz Instytutu PAN w Olsztynie znalazł się również Uniwersytet Warszawski, Grupa Maspex Wadowice i Grupa Raben Polska. W ciągu najbliższych siedmiu lat, partnerzy zainwestują w to przedsięwzięcie łącznie około 1 200 mln euro oraz skorzystają z 400 mln euro finansowania przekazanego przez EIT.

Celem Konsorcjum jest uczynienie Europy światowym liderem w obszarze innowacji na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonej produkcji żywności. Opracowane zostaną nowe produkty, usługi i modele biznesowe, które wpłyną na wzrost zaufania konsumentów i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa na całym świecie. W ciągu najbliższych siedmiu lat wspólnota FoodConnects powoła do życia 350 start-upów, które pomogą zrealizować ten cel. Konsorcjum stworzy też międzynarodowe programy wymiany studentów oraz rozwinie unikatowy, interdyscyplinarny kierunek studiów magisterskich dotyczących systemu żywności, prowadzonych pod marką EIT. Przeszkolonych zostanie również tysiące studentów oraz specjalistów w zakresie żywności poprzez warsztaty, szkoły letnie oraz internetowe programy edukacyjne, obejmujące MOOCS (Massive Open Online Courses) oraz SPOCS (Specialized Private Online Courses).

W ramach struktury konsorcjum utworzonych zostanie 5 centrów kolokacji (zarządzających realizacją projektu na wydzielonej części Unii Europejskiej). Jedno z nich będzie mieścić się w Warszawie i będzie obejmować nie tylko Polskę, ale również kraje nordyckie oraz Europę Środkowo-Wschodnią.

Więcej informacji na stronie EIT (https://eit.europa.eu/newsroom/eit-selects-winning-innovation-partnership-food)

  


Współpraca z Uniwersytetem Miguel Hernandez w Hiszpanii

Podczas krótkoterminowego pobytu (16 – 23.10.2016) w ramach projektu KNOW na Uniwersytecie Miguel Hernandez UMH (Orihuela/Alicante) w Hiszpanii dr Anna Michalska z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie nawiązała współpracę z grupą badawczą pod kierownictwem Profesora Angela Antonio Carbonell-Barrachina. Grupa ‘Food quality and safety’ prowadzi badania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych zarówno w czasie trwania procesów produkcyjnych jak i w okresie ich przechowywania, współpracując z liczną bazą firm z branży spożywczej. W trakcie pobytu dr Anna Michalska zaprezentowała wyniki swoich prac badawczych podczas wykładu zatytułowanego ‘Can we powder the fruits?’, skierowanego do pracowników i doktorantów UHM, nakreślając obszary współpracy pomiędzy jednostkami i możliwości przyszłych wspólnych planów badawczych. Podczas wizyty na UMH zostały uszczegółowione warunki przyszłej współpracy pomiędzy instytucjami oraz został przygotowany plan publikacji dotyczącej oceny jakości suszy jabłkowych, pochodzących z wybranych regionów Europy, a także rozpoczęto pracę nad wspólnym projektem dotyczącym możliwości zastosowania proszków z owoców aronii i czarnej porzeczki owocowych do barwienia soków z owoców granata odmiany Mollar de Elche.

  


Inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich – Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – 5 września 2016 r.

Inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich konsorcjum naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” odbyła się w dniu 5 września 2016 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  

W uroczystości uczestniczyli między innymi dr Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn, dr wet. Ludwik Bartoszewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, mgr inż. Ryszard Cecot – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, prof. dr hab. Romuald Zabielski – Przewodniczący Rady Kuratorów PAN oraz prof. dr hab. Jan Kotwica – Członek Rady NCN. Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski oraz Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorz Białuński. W uroczystości uczestniczyli także Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Marian Binek oraz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej tej Uczelni prof. dr hab. Marcin Bańbura. Władze Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności reprezentowali Dyrektor – prof. dr hab. Mariusz Piskuła oraz Zastępcy Dyrektora – dr hab. Barbara Wiśniewska, prof. nadzw. i prof. dr hab. Dariusz Skarżyński. Z ramienia Dyrekcji  Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w inauguracji uczestniczyli prof. dr hab. Jacek Kuźmiak – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych oraz dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. – Sekretarz Naukowy. Na uroczystość przybyli także członkowie Dyrekcji Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu  prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk – Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Marek Łukaszewicz – Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych i mgr Cyprian Tomasiuk –  Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych.

  

Uroczystość otworzył i powitał gości prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Następnie, prof. dr hab. Tomasz Motyl – Przewodniczący Rady Programowej KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” przedstawił głównie kierunki działalności konsorcjum. Mówca w sposób szczególny podkreślić działania Konsorcjum na rzecz rozwoju młodych naukowców, które oprócz organizacji unikalnych w skali kraju studiów, obejmują także system grantów naukowych i stypendiów na odbycie staży zagranicznych. Prof. Tomasz Motyl zwrócił uwagę na rolę jaką pełni w konkursowym systemie przydzielania grantów Komisja Nauki, pracująca pod kierownictwem prof. dr hab. Lecha Zwierzchowskiego. Uroczystą immatrykulację studentów-doktorantów przeprowadziła dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW – Przewodniczącą Komisji ds. Młodej Kadry Konsorcjum i zarazem Koordynator Zintegrowanej Szkoły Doktorantów. Studenci złożyli tradycyjną przysięgę, po czym indeksy otrzymało 45 doktorantów z 5 jednostek naukowych wchodzących z skład konsorcjum.  Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów przekazali między innymi Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Prezydent Miasta Olsztyn. Inaugurację zakończył wykład pt. „Bezpieczeństwo żywności a alergia pokarmowa” przedstawiony przez profesor Barbarę Wróblewską.

  

Inauguracja rozpoczęła cykl zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

prof. dr hab. Bogdan Lewczuk

 

Przemówienie Przewodniczącego Rady Programowej KNOW prof. dr hab. Tomasza Motyla 

Szanowni Państwo,

To dla mnie zaszczyt i satysfakcja, że mogę wystąpić w imieniu Rady Programowej KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”. Jest to pierwsza tak publiczna i uroczysta prezentacja działalności naszego Konsorcjum. Okoliczność jest bardzo ważna, gdyż wiąże się z otwarciem środowiskowych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Nasz KNOW ma charakter interdyscyplinarny, gdyż skupia wiodące jednostki naukowe reprezentujące nauki weterynaryjne, w tym dwa Wydziały Medycyny Weterynaryjnej: SGGW i UWM oraz PIW-PIB w Puławach, nauki rolnicze, w dyscyplinie Zootechnika, której przedstawicielem jest IGHZ PAN w Jastrzębcu, oraz nauki rolnicze w dyscyplinie nauki o żywieniu i żywności, reprezentowany przez IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Pomimo, że jednostki wchodzące w skład Konsorcjum KNOW reprezentują różne dyscypliny nauki to sformalizowanie ich udziału w Konsorcjum nie jest przypadkowe, gdyż poprzedzone było wieloletnią współpracą naukowo-badawczą partnerów. Organem ustawodawczym KNOW jest Rada Programowa, natomiast organami wykonawczymi Centralne Biuro KNOW oraz Biura poszczególnych partnerów. Rada Programowa wspomagana jest przez działalność Komisji Nauki oraz Komisji ds. Rozwoju Młodej Kadry.


Celem naszego KNOW, realizowanym konsekwentnie od początku jest działalność projakościowa, wspierająca rozwój nauk weterynaryjnych, zootechnicznych oraz o żywieniu i żywności. Działalność ta odbywa się w 2 głównych obszarach: rozwój młodej kadry naukowej oraz rozwój potencjału badawczego jednostek Konsorcjum i wzajemnej współpracy. Od początku działalności przywiązujemy dużą wagę do transparentności naszej działalności. Posiadamy własną stronę internetową, która podlega aktualizacji w oparciu o bieżące wydarzenia ważne z punktu widzenia działalności KNOW. Znajdują się tam niezbędne informacje o partnerach Konsorcjum, o aktach prawnych zawiązanych z działalnością Konsorcjum, konkursach centralnych, konkursach wewnętrznych oraz o najważniejszych osiągnięciach Konsorcjum.

Mówiąc o dokonaniach w okresie pierwszych 12 miesięcy działalności, chciałbym przytoczyć kilka liczb obrazujących wielostronną, projakościową działalność KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”. Centralne Biuro KNOW ogłosiło 2 edycje konkursów na projekty ESR, dla młodych badaczy do 7 lat po doktoracie w kwocie 50 tys. zł , mające na celu wykonanie badań pilotażowych, których wyniki będą pomocne w aplikacjach o duże projekty badawcze np. w NCN czy NCBiR. W sumie przyznaliśmy 26 takich projektów. Centralne Biuro KNOW ogłosiło 2 edycje konkursu na stypendia POST-DOC, na 6 miesięczne staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych. Przyznaliśmy łącznie 19 takich stypendiów naukowych. uzyskaliśmy także zgodę MNiSW na zwolnienie tych stypendiów z podatku. Centralne Biuro KNOW ogłosiło 1 konkurs na projekty promotorskie, dla opiekunów doktorantów środowiskowych studiów doktoranckich, mających na celu finansowanie realizacji prac doktorskich. W sumie przyznaliśmy 45 projektów po 150 tys. zł.

W ramach konkursów wewnętrznych ogłoszonych przez partnerów Konsorcjum sfinansowano ponad 200 czynnych udziałów w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz krótkoterminowych staży naukowych w wiodących ośrodkach zagranicznych. Sfinansowano również wprowadzenie nowych metod i technik badawczych w 34 wiodących laboratoriach Konsorcjum, a także kilkanaście publikacji w czasopismach z kwartylów Q1 i Q2.

Nasze Konsorcjum KNOW skupia szczególną uwagę na rozwoju młodej kadry naukowej, gdyż to od niej zależy przyszłość nauk weterynaryjnych, zootechnicznych i o żywieniu i żywności. To nie laboratoria i aparatura tam zgromadzona decydują o rozwoju nauki, lecz ludzie tam pracujący, ludzie dobrze wykształceni, o szerokich horyzontach badawczych, otwarci na współpracę naukową w skali międzynarodowej. Naszym celem jest wykształcenie takiej właśnie kadry naukowej w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej, którą dziś uroczyście otwieramy. Nasze studia doktoranckie są unikatowe z kilku względów. Po pierwsze mają one charakter interdyscyplinarny. Tematyka badań dotyczy zarówno badań podstawowych z zakresu genomiki, biologii molekularnej, biologii komórki, etiologii i patogenezy chorób oraz żywienia, jak również badań aplikacyjnych, mających bezpośrednie przełożenie na hodowlę zwierząt, profilaktykę, diagnostykę i terapię chorób oraz bezpieczeństwo żywności. Po wtórze, nasi doktoranci będą wspólnie realizować program studiów doktoranckich precyzyjnie przygotowany przez Komisję ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej. Będą uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez uznanych wykładowców, w tym zagranicznych. Będą poznawali najnowsze metody badawcze, odbywając zajęcia praktyczne sukcesywnie u poszczególnych partnerów Konsorcjum. Będą uczestniczyli w letnich szkołach, dzieląc się doświadczeniami z realizacji harmonogramów prac badawczych. Będą mieli możliwość odbycia miesięcznego stażu w uznanym zagranicznym ośrodku naukowym. Unikatowość naszych studiów doktoranckich polega również na ich rozmiarze, gdyż w jednej edycji rozpoczyna badania aż 45 doktorantów. Ich przywilejem jest możliwość uzyskania stypendium naukowego, zwolnionego na mocy decyzji MNiSW z podatku. Rzadko się również u nas zdarza, że wszyscy opiekunowie doktorantów posiadają środki finansowe, niezbędne dla realizacji prac doktorskich.

Zwracając się do przyszłych doktorantów, którzy już za chwilę, po ślubowaniu, staną się pełnoprawnymi doktorantami, chciałbym ich zapewnić, iż Rada Programowa KNOW będzie zwracała szczególną uwagę na prawidłowość przebiegu studiów doktoranckich, zapewniając Wam wszelką pomoc w realizacji prac doktorskich. Studiami będą kierować wytrawni kierownicy studiów doktoranckich. Zapewniona jest opieka wykwalifikowanej kadry samodzielnych pracowników naukowych, przyszłych promotorów. Przyznane zostanie godziwe stypendium naukowe, pozwalające na utrzymanie się w czasie studiów doktoranckich. Z drugiej strony oczekujemy od doktorantów zaangażowania w naukę, postępu w zaliczaniu przedmiotów przewidzianych programem studiów i konsekwentnej realizacji zadań przewidzianych indywidualnymi harmonogramami. Nauka jest pasjonująca, gdyż pozwala na odkrywanie nowych prawd i poznawanie otaczającej nas rzeczywistości. Nauki, które Wy będziecie reprezentować to nauki eksperymentalne, oparte na doświadczeniach przeprowadzanych na organizmach żywych, narządach, tkankach, komórkach i strukturach subkomórkowych. Są to badania trudne i żmudne, wymagające znajomości złożonych metod badawczych, środków finansowych, ale przede wszystkim cierpliwości, wytrwałości i co najważniejsze pasji badawczej. Wymagają też samokształcenia, niezbędnego dla zrozumienia i interpretacji wyników pracy badawczej. Ja wierzę, że nasi doktoranci posiadają wszystkie te cechy i wierzę, że po zakończeniu studiów doktoranckich spotkamy się wszyscy na uroczystej promocji doktorskiej. Fryderyk Nietzsche powiedział: „czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać trudności”.  Życzę doktorantom zadowolenia i satysfakcji z prowadzonych badań i ciekawych odkryć naukowych, ważnych dla rozwoju reprezentowanych dziedzin nauki.

 

Źródło: TVKORTOWO https://www.youtube.com/channel/UCipsgcNtifVK_Va95Sm8WXw

fot. Janusz Pająk UWM


 

Wizyta w Center for Stem Cell Research and Regenerative Medicine, Tulane University School of Medicine, USA

Podczas dwutygodniowego pobytu w ramach projektu KNOW w Center for Stem Cell Research and Regenerative Medicine, Department of Medicine, TULANE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE, New Orleans, LA, USA,  Prof. nadzw. Barbara Gawrońska-Kozak z IRZiBŻ PAN w Olsztynie opracowała wraz z Prof. Jeffrey Gimble (Tulane University) i Prof. Bruce Bunnell  (Dyrektor Center for Stem Cell Research and Regenerative Medicine, Tulane University) zasady współpracy pomiędzy tymi  instytucjami. Została ustalona wzajemna konsultacja prowadzonych badań, pomoc w ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w obszarze gojenia urazów skórnych zarówno w USA jak i w Polsce, a także wymiana doświadczeń w obszarze badań dotyczących tkanek ludzkich (izolacja i hodowla komorek skóry  oraz komorek macierzystych tkanki tłuszczowej). Barbara Gawrońska-Kozak została konsultantem we wstępnie zaakceptowany do finansowania  projekcie NIH (USA) Phase II “Adipose-Derived Stromal/Stem Cell Therapy for Pressure Ulcers” (kierownik projektu Prof. Jeffrey Gimble). W trakcie pobytu Barbara Gawrońska-Kozak wygłosiła wykład pt: “Regeneration or repair: The role of the transcription Factor Foxn1 in the skin wound healing process”.  Opracowany został również plan publikacji przeglądowej będącej częścią Wiley’s Stem Cells and Regenerative  Medicine book series pt: “Contribution of Adipose-derived Cells to Skin Wound Healing” autorstwa: Barbara Gawronska-Kozak, Amy Strong, Xiying Wu, Bruce A. Bunnell, Joanna Bukowska, Jeffrey M. Gimble.


 

Staż POST-DOC dr Kingi Majchrzak (WMW SGGW) w Medical University of South Carolina, Charleston,  USA

W ramach projektu KNOW POST-DOC dr Kinga Majchrzak z WMW SGGW w Warszawie odbyła staż podoktorski w laboratorium Mikrobiologi i Immunologii w Medycznym Uniwersytecie w Południowej Karolinie (MUSC – Medical University of South Carolina, Charleston,  USA). Badania prowadzone były w ramach projektu dotyczącego wykorzystania subpopulacji limfocytów Th17 w adoptywnej terapii komórkowej (ACT). ACT jest nową formą immunoterapii stosowanej w leczeniu nowotworów, polegającą na dożylnym podaniu limfocytów T specyficznie rozpoznających antygeny na komórkach nowotworowych. Hodowla limfocytów T ex vivo wymaga odpowiedniej aktywacji i stymulacji. Przedmiotem badań było porównanie ko-stymulacji za pomocą cząsteczki CD28 vs. ICOS oraz określenie szlaków sygnałowych wykorzystywanych przez te molekuły.

Podczas pobytu w MUSC dokończona została praca przeglądowa pt. „Exploiting IL-17-producing CD4(+) and CD8(+) T cells to improve cancer immunotherapy in the clinic” opublikowana w Cancer Immunology and Immunotherapy 2016. (2016.06.20)


 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie najlepszym w kategorii kierunków studiów: weterynaria, w rankingu Perspektyw 2016 (2016.06.08)


 

Pierwsze owoce projektu KNOW w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Podczas miesięcznego pobytu w ramach projektu KNOW w Lab. of Reproductive Physiology, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University (Japonia), dr Marta Siemieniuch z IRZiBŻ PAN w Olsztynie kontynuowała badania nad poznaniem podłoża molekularnego podklinicznych zapaleń błony śluzowej macicy, które są przyczyną znacznych strat w hodowli koni. Podkliniczne zapalenia błony śluzowej macicy odpowiadają za zmiany w mikrośrodowisku macicy, prowadząc do resorpcji zarodków, ronień, zmian długości cyklu płciowego w wyniku zaburzeń hormonalnych.

Badania przeprowadzone w Japonii były kontynuacją badań prowadzonych w Polsce w ramach projektu badawczego NCN, DEC-2011/01/B/NZ5/04173. Podczas pobytu w ramach KNOW w Okayamie uzyskane wyniki zostały zawarte w publikacji pt. „Type of inflammation differentially affects expression of interleukin 1β and 6, tumor necrosis factor-α and Toll-like receptors in subclinical endometritis in mares”, która została przyjęta do druku w czasopiśmie PLOS One. (2016.06.08)