Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

WMW UWM

logo WMW UWMHistoria Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie sięga 1966 roku, kiedy Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołał Oddział Weterynaryjny przy Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W dniu 1 października 1966 r. studia na kierunku Weterynaria rozpoczęło 30 studentów, realizując 5,5-letni program kształcenia. Zatrudnienie nowych pracowników naukowo-dydaktycznych sprawiło, że 1 września 1967 r. Oddział został przekształcony w samodzielny Wydział Weterynaryjny. Od początku istnienia Wydział rozwijał się bardzo dynamicznie. Już w 1968 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk weterynaryjnych, a w 1971 r. – stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. W 1975 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Wydziału; pierwszy budynek, będący siedzibą jednostek klinicznych, oddano do użytku w 1979 roku, zaś pozostałe – w latach 1985 – 1987. We wrześniu 1994 r. Wydział zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zaś w 1999 r. został włączony w struktury uniwersyteckie, współtworząc nowo powstały Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W trakcie swojego istnienia Wydział kilkakrotnie przechodził reorganizację, przyjmując strukturę instytutową lub katedralno-zakładową. Obecnie w jego skład wchodzi 16 katedr i Poliklinika Weterynaryjna. W latach 2007 – 2012 dzięki realizacji wielu projektów finansowanych ze środków UE i funduszy krajowych gruntowanie zmodernizowano bazę dydaktyczną i badawczą Wydziału, powstały nowe sale ćwiczeń i laboratoria.

Obecnie kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie liczy 88 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów, 15 doktorów habilitowanych i 55 doktorów. Ponadto na Wydziale zatrudnionych jest 45 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. Infrastrukturę badawczą Wydziału tworzą nowoczesne laboratoria i pracownie: Mikroskopii Konfokalnej, Badań Morfologicznych z Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Diagnostyki Molekularnej Chorób Zakaźnych Ssaków, Biologii Molekularnej Chorób Ptaków, Genomiki i Transkryptomiki, Endokrynologiczna, Neurologiczna, Rezonansu Magnetycznego, Wideochirurgii, Endoskopowa, Badań Immunologicznych, Badań Toksykologicznych, Zastosowania Metod Biologii Molekularnej w Higienie Żywności. Ponadto Wydział dysponuje specjalistycznymi laboratoriami zwierzęcymi: Zwierzętarnią Gryzonii, Pawilonem Zakażeń Eksperymentalnych Ssaków, Pawilonem Zakażeń Eksperymentalnych Ptaków oraz Laboratorium Chorób Ryb. Baza kliniczna Wydziału obejmuje Poliklinikę, kliniki specjalistyczne oraz klinikę wyjazdową. Ta ostania wyposażona jest w samochód do przewozu dużych zwierząt oraz trzy samochody specjalistyczne, za pomocą których pracownicy wraz ze studentami obsługują przypadki kliniczne na fermach zwierząt gospodarskich oraz w stadninach koni w promieniu ponad 100 km wokół Wydziału.

Badania naukowe na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie prowadzone są w ramach dwóch strategicznych problemów badawczych: „Molekularne, strukturalne, funkcjonalne i patofizjologiczne podstawy chorób zwierząt” i „Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego w aspekcie jakości zdrowotnej środków żywieniowych i ograniczenia ryzyka chorób odzwierzęcych”. W 2014 roku pracownicy Wydziału realizowali 18 grantów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych, głównie przez NCN i NCBiR. Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym (ponad 120 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej rocznie). Od 2002 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej posiada kategorię „1” lub „A” w ocenie parametrycznej jednostek naukowych MNiSW. W ostatniej ocenie zajął 6 miejsce w grupie jednostek akademickich z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Dotychczas na Wydziale przeprowadzono ponad 270 przewodów doktorskich, 75 przewodów habilitacyjnych oraz 50 postępowań o nadanie tytułu profesora.

Działalność dydaktyczna Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie obejmuje studia magisterskiej na kierunku weterynaria, studia doktoranckie w dziedzinie nauk weterynaryjnych, studia podyplomowe, kursy specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii oraz szkolenia i warsztaty. Wydział posiada bardzo dobrą, stale unowocześnianą bazę dydaktyczną. W 2005 roku uzyskał aprobację Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Weterynaryjnych (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE) w zakresie zgodności procesu kształcenia na kierunku weterynaria ze standardami Unii Europejskiej, którą posiada nieprzerwanie do chwili obecnej. W Rankingach Szkół Wyższych „Perspektywy 2014″ i „Perspektywy 2015″ kierunek WETERYNARIA realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie zajął I miejsce w grupie kierunków WETERYNARIA. Aktualnie na studiach magisterskich, na wszystkich rocznikach studiuje ponad 1000 osób, zaś na studiach doktoranckich ponad 40 osób. W trakcie prawie 50 lat istnienia Wydział ukończyło około 4500 lekarzy weterynarii. Szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii prowadzone są w następujących specjalnościach: chirurgia weterynaryjna, rozród zwierząt, choroby koni, choroby przeżuwaczy, choroby psów i kotów, choroby zwierząt futerkowych, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych.

Tradycją jest ścisła współpraca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z gospodarką regionu i kraju w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, jakości zdrowotnej pasz oraz higieny produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Pracownicy Wydziału są członkami licznych zespołów eksperckich działających w ramach służb państwowych odpowiedzialnych za zwalczanie chorób zwierząt i ochronę zdrowia publicznego. Wydział Medycyny Weterynaryjnej świadczy usługi lekarsko-weterynaryjne i badawcze dla podmiotów gospodarczych i ludności, w szczególności w zakresie diagnostyki i terapii chorób zwierząt, monitoringu serologicznego w stadach ptaków, diagnostyki laboratoryjnej chorób zakaźnych i pasożytniczych zwierząt, kontroli zdrowia i rozrodu krów mlecznych, określania potencjału immunologicznego oraz odporności przeciwzakaźnej zwierząt, wykonywania ekspertyz procesowych w zakresie weterynarii sądowej, badania patomorfologicznego narządów wewnętrznych zwierząt oraz systemu monitorowania i terapii pasożytów w kurnikach kur niosek. Wydział aktywne działania na rzecz transferu wiedzy z nauki do praktyki – zainicjował i prowadzi „Warmińsko-Mazurski Portal Weterynaryjny” (www.wet.uwm.edu.pl)

Wydział współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi: Wyższą Szkołą Weterynaryjną w Hanowerze, Akademią Medycyny Weterynaryjnej w St. Petersburgu, Wyższą Szkołą Weterynaryjną w Koszycach, Uniwersytetami Stanowymi w Iowa (Ames) i Montana (Bozeman), Uniwersytetem Technicznym w Lizbonie, Biomedycznym Centrum Badawczym w Baton Rouge (Luizjana), John Hopkins University School of Medicine w Baltimore oraz Uniwersytetami w Giessen, Antwerpii, Gent, Arhus, Utrechcie, Strasburgu, Kopenhadze, Lipsku i Okayamie.

Więcej informacji o Wydziale na stronie internetowej: http://wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/