Osiągnięcia WMW UWM Olsztyn

Na stronie prezentowane są najważniejsze osiągnięcia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, w poszczególnych latach.

2015

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań farmakokinetycznych

W listopadzie 2015 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie uzyskał certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań farmakokinetycznych. Certyfikat umożliwia prowadzenie badań, których wyniki są w pełni akceptowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce, podobne urzędy działające w krajach Unii Europejskiej oraz Europejską Agencję Leków. Ta ostatnia  odpowiada za centralną rejestrację leków dopuszczonych do obrotu we wszystkich krajach Unii.

Certyfikat potwierdzający najwyższe europejskie normy jakości badań farmakokinetycznych wydało Biuro ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, będące centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Ministra Zdrowia.

Laboratorium Farmakokinetyczne WMW UWM w Olsztynie jest jedynym tego typu laboratorium działającym na wydziałach medycyny weterynaryjnej w Polsce i jednym z trzech funkcjonujących w innych uczelniach. Podobne posiadają tylko Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Centrum Rozwoju Leków na Uniwersytecie Jagiellońskim.