Osiągnięcia WMW UWM Olsztyn

Na stronie prezentowane są najważniejsze osiągnięcia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, w poszczególnych latach.

2018

Nowy projekt badawczy w ramach programu GOSPOSTRATEG

 Konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach uzyskało finasowanie projektu „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”. Projekt jest finansowany z programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kieruje nim dr hab. Tadeusz Bakuła z Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Wartość projektu to prawie 5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.11.2018 do 31.10.2021 r.

Celem projektu jest wykonanie badań, na podstawie których nastąpi selekcja gatunków owadów możliwych do hodowli w warunkach Polski, określenie optymalnych parametrów hodowli owadów, technologii produkcji białka owadów oraz zasad jego przechowywania i stosowania w żywieniu drobiu. Szczególnie ważną częścią projektu są kompleksowe badania nad wpływem stosowania pasz z różnym dodatkiem białka owadów na zdrowie zwierząt i efekty produkcyjne. W oparciu o uzyskane wyniki zostanie przeprowadzona analiza opłacalności produkcji i stosowania w żywieniu drobiu białka owadów. Efektem końcowym projektu będzie strategia rozwoju produkcji i stosowania w żywieniu drobiu białka owadów.

Większość badań zostanie wykonana na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.  Z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w realizację projektu zaangażowane są: Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz – Katedra Chorób Ptaków oraz Katedra Histologii i Embriologii.

Fot. Larwy mącznika młynarka – jednego z dwóch gatunków owadów, z którym w projekcie wiązane są największe nadzieje.


2017

Wydział Medycyny Weterynaryjne UWM w Olsztynie beneficjentem projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”,

W dniu 22 grudnia 2017 r. dr Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i prof. Jerzy Jaroszewski – Prorektor UWM podpisali umowę o realizację projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 60,8 mln złotych, z czego Wydział Medycyny Weterynaryjnej otrzyma ponad 30 mln zł. Projektem kieruje prof. dr hab. Bogdan Lewczuk. Realizacja projektu obejmuje inwestycje w infrastrukturę laboratoryjną i kliniczną, służące badaniom naukowym ukierunkowanym na rozwój jednej z trzech  inteligentnych specjalizacji województwa – produkcji żywności wysokiej jakości. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej powstaną: nowoczesny Ośrodek Badań Patomorfologicznych, baza Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt, Pracownia Obrazowania Trójwymiarowego Komórek i Tkanek oraz Mikroskopii Korelacyjnej i Pracownia Badań Behawioralnych. Liczne laboratoria zostaną zmodernizowane i wyposażone w nową aparaturę badawczą. Planowane inwestycje są kompatybilne z infrastrukturą powstałą w toku przednio realizowanych projektów. Zakończenie prac planowane jest na 2021 roku. Inwestycja ma służyć m.in. badaniom nad czynnikami niepożądanymi obecnych w paszach (m.in. mikotoksynami), oddziaływaniem związków chemicznych występujących w produktach spożywczych na organizm zwierząt modelowych, optymalizacją dotychczasowych i opracowaniem nowych metod diagnostyki chorób zwierząt gospodarskich, opracowaniem nowych metod leczenia chorób zwierząt gospodarskich, w tym uwzględniających szersze wykorzystanie immunomodulatorów i ograniczenie stosowania antybiotyków.


2016

Dr Tomasz Stenzel otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr n. wet. Tomasz Stenzel z Katedry Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie znalazł się w gronie 168 młodych naukowców, którzy w 2016 roku otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W szranki zmagań o stypendium stanęło 1337 osób.  Stypendium przyznawane jest na okres 3 lat.

Stypendysta prowadzi badania naukowe w obszarze chorób zakaźnych i immunologii ptaków, w szczególności gołębi. Od 2010 roku tematyka badań prowadzonych przez dr Tomasza Stenzel skupia się wokół zakażeń cirkowirusem gołębi, wywierających silne działanie immunosupresyjne. Jest On autorem publikacji dotyczących zmienności genetycznej cirkowirusów występujących u gołębi, sekwencji genu kapsydu oraz całych genomów wirusa. Badania filogenetyczne przeprowadzone przez Stypendystę pozwoliły na wyodrębnienie nieznanego do tej pory atypowego szczepu cirkowirusa gołębiego, co stanowi podstawę do tworzenia nowej grupy filogenetycznej.

Aktualnie dr Tomasz Stenzel realizuje projekt badawczy finansowany przez NCN pt. „Ocena wpływu rekombinowanego białka kapsydu cirkowirusa gołębiego na kształtowanie się wybranych zjawisk odpornościowych u gołębi (nr 2014/15/D/NZ6/02416)”. Prowadzone w ramach projektu prace badawcze są pierwszymi na świecie dotyczącymi kształtowania się odpowiedzi immunologicznej u gołębi na skutek kontaktu z antygenami powierzchniowymi wirusów. Ponadto, projekt zakłada uzyskanie swoistych przeciwciał monoklonalnych przeciwko wybranym subpopulacjom limfocytów T gołębi oraz opracowanie metodyki, opartej o techniki biologii molekularnej, służącej określaniu ekspresji genu odpowiedzialnego za produkcję interferonu przez limfocyty, dzięki czemu otwarta zostanie droga dalszego rozwoju wiedzy z zakresu immunologii tego gatunku ptaków. Badania prowadzone przez Stypendystę, oprócz aspektu naukowego, posiadają również aspekt praktyczny, umożliwiający ich późniejsze wdrożenie.


Dr n. wet. Yauheni Zhalniarovich z Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM laureatem grantu w programie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr n. wet. Yauheni Zhalniarovich z Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM otrzymał grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. Tytuł grantu brzmi „Operacyjne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem techniki przemieszczenia guzowatości kości piszczelowej w modyfikacji własnej na modelu owcy (LIDER/10/0001/L-7/15/NCBR/2016)”, zaś jego wartość to prawie 1 mln zł. Badania rozpoczęły się w marcu 2017 i potrwają do 2020 r.

Problem, który zespół naukowców pod kierunkiem dr n. wet. Yauhenia Zhalniarovicha z Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką chce rozwiązać, dotyczy opracowania nowych technik operacyjnych w leczeniu dolegliwości często występującej u psów, bowiem zerwanie więzadła krzyżowego stanowi przyczynę ok. 80% przypadków kulawizny u tych zwierząt. Jako model badawczy posłuży owca, ponieważ ze względów etycznych nie jest możliwe przeprowadzanie badań na tzw. zwierzętach towarzyszących człowiekowi, a do takich należą psy. Testowane nowe techniki operacyjne polegają na wszczepieniu do uprzednio rozciętej kości specjalnego implantu z tytanu. Implant po umieszczeniu w kości zmienia biomechanikę stawu kolanowego – siły tak się rozkładają, że więzadło proste rzepki przejmuje częściowo obciążenia zerwanego więzadła krzyżowego, co redukuje niestabilność w kolanie. Dodatkową zaletą tej metody jest to, że 3 dni po zabiegu wszczepienia implantu zwierzę może normalnie się poruszać. Implant, który stosuje dr Yauheni Zhalniarovich został opatentowany (wspólnie z firmą ChM Lewickie z Juchnowca Kościelnego).


2015

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań farmakokinetycznych

W listopadzie 2015 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie uzyskał certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań farmakokinetycznych. Certyfikat umożliwia prowadzenie badań, których wyniki są w pełni akceptowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce, podobne urzędy działające w krajach Unii Europejskiej oraz Europejską Agencję Leków. Ta ostatnia  odpowiada za centralną rejestrację leków dopuszczonych do obrotu we wszystkich krajach Unii.

Certyfikat potwierdzający najwyższe europejskie normy jakości badań farmakokinetycznych wydało Biuro ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, będące centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Ministra Zdrowia.

Laboratorium Farmakokinetyczne WMW UWM w Olsztynie jest jedynym tego typu laboratorium działającym na wydziałach medycyny weterynaryjnej w Polsce i jednym z trzech funkcjonujących w innych uczelniach. Podobne posiadają tylko Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Centrum Rozwoju Leków na Uniwersytecie Jagiellońskim.